Goede werkwijzen en inspiratie: vergoeding

Vergoeding

Bepalen welke middelen ter beschikking moeten zijn alsook eventuele toelagen

Elke organisatie integreert het regelgevend kader op zijn manier voor materiaal dat ter beschikking van de werknemer wordt gesteld en/of eventuele toelagen. Er zijn geen goede of slechte praktijken. Het belangrijkste is om ze weloverwogen en duidelijk te definiëren.

Goed om weten

Herinneringen van de verplichtingen

Privésector

Art 9. van CAO 85 bepaalt dat de werkgever verplicht is om de nodige uitrusting te leveren, evenals de kosten voor aansluiting/communicatie. Het feitelijke beschikbare materiaal of het bedrag van enige aanvullende vergoeding is niet gespecificeerd en is te bepalen door de werkgever. In het geval van occasioneel telewerken is dit eveneens de vrije keuze van de werkgever.

Publieke sector

Art. 10 K.B. 22 november 2006, art. 13 Decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk op 26 januari 2017, Omzendbrief BZ 2014/3 stellen eenvoudig dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie. Voor de Waalse ambtenaren bepaalt artikel 14 van het telewerkbesluit van de Waalse regering van 7 april 2011 dat de werkgever de kosten van verbinding en communicatie voor telewerk betaalt, in navolging van de privésector.

Vias institute
Vias institute

Naast de hardware wordt een forfaitaire vergoeding van 35€/maand toegekend om tussen te komen in de aansluitkosten voor een voltijdse kracht die 1 of 2 dagen telewerk per week uitvoert. De uitkering varieert naargelang het werkregime en dus de gepresteerde telewerkuren.

Publieke sector
Publieke sector

Naast de hardware krijgt de telewerker een forfait van 1€/maand, wat ook de frequentie van het thuiswerk is. Het is symbolisch: het evenwicht werk-privé en de gewonnen tijd op het woon-werktraject wordt hier maximum gevaloriseerd.

Non-profitsector
Non-profitsector

De reguliere telewerker ontvangt een vast bedrag van 5€/maand bovenop de hardware en software die nodig is voor zijn werk, inclusief een 4G-zender.

FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Mobiliteit en Vervoer

Een vergoeding van 20 €/maand als tegemoetkoming voor de verbindingskosten, naast de hardware.

Non-profitsector
Non-profitsector

Om de werkelijk gemaakte kosten tijdens een thuiswerkdag te bepalen, is het mogelijk om een schatting te maken op basis van verwarming-, elektriciteits-, waterfacturen, ... Dit als start voor een discussie erover.

KMO, GFK
KMO, GFK

Er wordt geen extra vergoeding toegekend aan de werknemer. We zien telewerken immers als een direct voordeel voor de werknemer.

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.